Bogen om Cannabis

Kapitel 4: Informeret samtykke

Informeret samtykke

Forum; Informeret Samtykke

I det Danske sundhedsvæsen er forestillingen, at informeret samtykke skal sikre patientens selvbestemmelse. Hvilket er beskrevet i sundhedsloven, som at ingen behandling må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Her er  behandling i samme lovgivning defineret som sundhedsfaglig pleje, samt forebyggelse og sundhedsfremme.

For at vi mennesker kan handle autonomt eller selv bestemme i forbindelse med behandling, medicin og pleje, indebærer det, at vedkommende som skal informere om dette til patienten har kompetence, uddannet, handler frivilligt, er velinformeret og i nogle situationer samtykker, herunder til behandling, medicin etc.

Kompetencerne i forbindelse med autonomi er evnen til at forstå, huske og vurdere den information, og hvilke der er relevante for beslutningstagningen. Her har Danske læger og myndigheder haft mulighed for at undersøge og oplyse Danske kræftpatienter, igennem 40 år, som skulle/skal modtage kemo terapi, uden at få oplyst at cannabis kan lindre mange af symptomerne på kræft og bivirkninger fra kemoterapi og hjælpe til at komme sig bedre.

Grundtanken i autonomi er, og her citeres; ”at mennesket er frit til selv at bestemme, hvad der skal ske i dets liv, også ved sygdom og indlæggelse, så længe dette ikke kolliderer med den samme frihed hos andre. Frivillighed i forbindelse med autonomi og informeret samtykke er frihed til at vælge mellem forskellige muligheder, frihed til at sige ja eller nej til behandling og pleje”. Her står det klart, at fordi en vælger at tage cannabis, behøver ingen andre at gøre det, og hvorfor det burde være op til hvert enkelt menneske at forholde sig til medicinsk cannabis.

Her kan det tilføjes, at frivillighedens modsætning er tvang. Tvang er den behandling, som gennemføres uden samtykke, og ulovlig tvang er tvang, hvor der ikke er hjemmel i loven til at handle mod patientens samtykke.

I den Danske model, er der ikke noget tilbud, eller viden til dem der ønsker at gå en anden vej, på trods af veldokumenteret forskning, der peger på at patienter skal behandles med det de tror på, og støttes i det. Hvilket undertegnede undersøgte i min kandidat afhandling ”managment of innovation and business development” på CBS.

Hvis en patient ikke modtager information i forbindelse med pleje og behandling, som er tilfældet med cannabis i forbindelse med kemo terapi (og mange andre lidelser) og ikke får information andet steds fra, opfylder patienten i princippet ikke betingelserne for at foretage autonome valg, hvilket illustreres i benævnelsen informeret samtykke. Her kan der være ekstreme tilfælde, hvor nogle ikke ville få livsvigtig medicin, men i sidste ende, er det hvert menneskes eget valg og ret.

For at illustrere ovennævnte kan læger og sygeplejersker, i nogle tilfælde formode, at patienter, der afviser behandling og pleje, kender konsekvenserne af deres valg, hvilket ikke behøver at være tilfældet, hvorfor det skal undersøges grundigt. Hvis patienten f eks. foretager et valg, der umiddelbart er imod deres velfærd, kan det derfor være vigtigt, at der er sikkerhed for, at dette valg sker på baggrund af ordentlig information og vidensdeling, før patients valg accepteres.

Dette må i høj grad også gøre sig gældende når vidensdelingen går den anden vej, og at patienter kan forvendte af det sundhedsfaglige personale, er op til dato oplyste på hvad der rør sig, hvilket jo starter med uddannelse . Informations elementet i autonomi handler således indirekte om at give patienten frihed, som forudsætter at denne har al information til rådighed, før et valg kan træffes, herunder også om cannabis fysiologiske og terapeutiske virkning.

I Danmark står vi nu i en situation, hvor 1 ud af 25.000 læger og cirka 64.000 sygeplejersker i Danmark, kan tilbyde patienter saglig rådgivning om cannabis til medicinsk brug. Hvilket gør at sundhedssystemet ikke er i stand til at give patienter den viden de har brug for om cannabis. Hvilket gør det umuligt for patienter, at skulle se cannabis som et alternativ til andet medicin og derved informeret samtykke.

Samtykke i en moderne betydning; en velinformeret aktiv beslutning, mellem forskellige muligheder. Samtykke kan være skriftligt, mundtligt eller stiltiende (og dermed tvivlsom).

Der er et krav om at indhente samtykke til alle handlinger, der hvis de foretages uden samtykke, vil krænke patientens selvbestemmelse. Dette burde give patienter som ønsker at afprøve og anvende cannabis til medicinsk brug alene eller som komplimenterende behandling, retten til dette, for uden retten til selv-bestemmelse er vi ikke mennesker, i følge Søren Kirkegaard som loven er inspireret af.

Random Quote